نقشی را که مواد بسته بندی کننده بیولوژیک در محافظت از کیفیت و ویژگی های حسی و ظاهری چندین گروه از مواد غذایی، می توانند بر عهده داشته باشند، در این بخش مورد اشاره و بحث قرار می گیرند. علاوه بر جوانب ایمنی و حسی مربوط به مواد غذایی، این نکته نیز به خوبی تشخیص داده شده است که در توسعه و انتخاب مواد بسته بندی بیولوژیکی مسائل دیگری نیز به دقت و ملاحظه دقیق نیاز دارند.

این جوانب که به طور مفصل در این مبحث مورد اشاره قرار خواهند گرفت. این موارد مسائلی همچون امور بازاریابی، قانونگذاری زیست محیطی، مالی و لجستیکی تولید مواد بیولوژیکی می باشند.

انجام بسته بندی در مواد غذایی دارای چندین عملکرد مهم می باشد که از جمله آنها به محافظت از ماده غذایی، حفظ ویژگی های حسی و ظاهری و کیفیت ماده غذایی و ارائه اطلاعات ماده غذایی به مصرف کننده، می توان اشاره نمود. در این بخش به بررسی بسته بندی های بیولوژیکی و بیان مسائل مهم مربوط به بسته بندی مواد غذایی، پرداخته می شود.

 

تعاریف بسته بندی برای مواد غذایی :

به طور معمول بیشتر بسته بندی های مواد غذایی در سه گروه یا بسته بندی اولیه، ثانویه و ثالثیه قرار داده می شوند. اما در هر حال در مورد انواع مختلفی از مواد غذایی، بسته بندی های معمولی و متعارف شرایط بهینه و مناسب برای نگهداری آن محصول را فراهم نیاورده و رویکردهای دیگری در زمینه طراحی بسته بندی برای برخی از محصولات خاص مورد استفاده قرار می گیرند. این بسته بندی های خاص شامل پوشش ها و روکش های خوراکی، بسته بندی های فعال و بسته بندی با اتمسفر تعدیل شده (MAP) و یا به کار بردن ترکیبی از مواد بسته بندی کننده می باشند .

بسته بندی اولیه، ثانویه و ثالثیه :

مواد بسته بندی کننده اولیه، آن دسته از موادی هستند که در تماس مستقیم با مواد غذایی قرار دارند . عملکرد و نقش این مواد، در بر گرفتن، محافظت کردن و تسهیل اموری چون توزیع و نگهداری مواد غذایی همزمان با رفع نیازهای مصرف کننده در رابطه با ایمنی و شفافیت محصول می باشند. خواص و ویژگی های مواد بسته بندی کننده اولیه، بر طبق نیازمندی های رایج در بسته بندی مواد غذایی، باید سازگار گردیده باشند. بسته بندی اولیه در جایی انجام می شود که مواد و ماده غذایی ممکن است از هم جدا گردیده باشند. بنابراین، روکش های خوراکی در زمره گروه بسته بندی کننده اولیه قرار نمی گیرند. اما در هر حال پوشش های خوراکی نیز از عملکردهای مشابه با بسته بندی های اولیه برخوردار می باشند.

در اغلب موارد، از بسته بندی ثانویه برای محافظت فیزیکی از محصول استفاده گردیده می شود. این بسته بندی ممکن است یک جعبه محافظ مواد غذایی یا یک کیسه پلاستیکی در اطراف ماده غذایی باشد. همچنین، این بسته بندی می تواند یک جعبه آجدار حاوی تعدادی از بسته بندی های اولیه برای آسان نمودن حمل و نقل در طول توزیع و نگهداری محصول و برای محافظت از بسته بندی های اولیه در مقابل آسیب های فیزیکی ناشی از مراحل ذکر شده باشد. بسته بندی های ثانویه، اطلاعات بسیار مهمی را در مورد تعداد محصول موجود در درون بسته بندی و تاریخ تولید و همه را ارائه می دهند . علاوه بر این، بسته بندی های ثانویه را برای مقاصد بازاریابی (یک جعبه باز شده در ویترین سوپر مارکت) می توان مورد استفاده قرار داد .

بسته بندی های ثالثیه یا سوم با بسته بندی ثانویه در یک سیستم حمل و نقل بسته بندی نهایی همراه گردیده می شود. در اینجا نیز ، هدف از انجام این بسته بندی تسهیل حمل و نقل و نگهداری محصول و محافظت از موارد درون بسته بندی در مقابل آسیب های فیزیکی  می باشد  .

پوشش ها و روکش های خوراکی :

پو شش ها و روکش های خوراکی یک گروه منحصر به فرد از مواد بسته بندی کننده را تشکیل می دهند با سایر مواد بسته بندی کننده بیولوژیکی و بسته بندی های  متعارف تفاوت دارند. پوشش ها و روکش های خوراکی در حالت شکلگیری و استفاده برای مواد غذایی تفاوت دارند. پوشش های خوراکی، با اضافه نمودن یک محلول روکش دهنده مایع یا ترکیبات مذاب بر روی محصول به دست آورده می شوند. این مواد را میتوان با استفاده از قلم مو، اسپری کردن و یا مواد سیال کننده نیز مورد استفاده قرار داد. پوشش های خوراکی بخشی از یک محصول غذایی به شمار آمده و از این روی به ویژگی های و خواص ظاهری مواد غذایی، نباید هیچ گونه تاثیری را وارد آورند. اما از سوی دیگر روکش های خوراکی ساختار های جداگانه ای هستند که در مراحل بعدی شکل یافته و به مواد غذایی افزوده می شوند.

این مواد با استفاده پخش کردن و خنک کردن محلولهای روکش دهنده بر روی یک سطح درجه بندی شده، خشک کردن ماده روکش بر روی یک درام خشک کننده ،و یا با استفاده از شیوه های سنتی فرآوری پلاستیک به وجود آورده می شوند . پوشش ها و روکش های خوراکی موانعی را در مقابل رطوبت، اکسیژن، دی اکسیدکربن، بوها، لیپیدها و سایر عوامل به وجود آورده و مواد غذایی را در درون خود نگه داشته و کلیت مکانیکی مواد و یا حمل و نقل و نگهداری ماده غذایی را آسان میسازند. از پوشش ها و روکش های خوراکی در بخش های جداگانه از محصول و برای بهبود کیفیت ماده غذایی تولید شده میتوان استفاده نمود .

بسته بندی فعال: 

زمانیکه یک بسته بندی فعال نامیده میشود که ماده بسته بندی کننده نقشی به جز یک مانع در برابر شرایط داخلی یا خارجی را بر عهده داشته باشد. محلول های بسته بندی کننده فعال میتوانند یک عامل جذب کننده اکسیژن یا عامل ضد میکروبی در شرایطی باشند که رشد میکروب ها یک عامل تهدید کننده کیفیت مواد غذایی به شمار می آید .

بسته بندی اتمسفر تعدیل شده : 

بسته بندی اتمسفر تعدیل شده (MAP) به عنوان یک محیط برای محصولات غذایی در یک پوشش بدون گاز می باشد که در آن برای کنترل دم و بازدم ، کاهش رشد میکروبیولوژیکی و یا افزایش طول مدت نگهداری مواد، گازهای محیطی تغییر یافته و یا تعدیل شده اند. به عنوان نمونه گوشت قرمز را در اتمسفری بسته بندی می کنند که اکسیژن و دی اکسید کربن آن در مقایسه با هوا افزایش یافته و از رشد عوامل میکروبی از این طریق جلوگیری می کنند.

مواد ترکیبی : 

مواد بسته بندی کننده ترکیبی مانند لامینات ها میتوانند خواص بازدارنده بسته بندی ها  را ارتقا ببخشند . یک نمونه در این زمینه مقوا و پلاستیک مورد استفاده در جداره فوقانی بستهبندی نوشیدنی های می باشد. ورق مقوایی ثبات و محافظت از محصول را به وجود می آورد و این در حالی است که مواد پلاستیکی با مانع شدن در برابر بخار آب شرایط بهینه را برای مواد مایع به وجود می آورند .

ملزومات موردنیاز در بسته بندی مواد غذایی :

ملزومات مورد نیاز در بسته بندی مواد غذایی پیچیده می باشد. برخلاف کالاهایی که به صورت درونی بسته بندی می شوند ، در اغلب موارد مواد غذایی سیستم هایی دینامیک با طول مدت نگهداری محدود و نیازمندی های بسته بندی بسیار خاص هستند علاوه بر این ، از آنجا که مواد غذایی برای حفظ و تداوم زندگی مورد استفاده قرار میگیرند ، نیاز به تضمین ایمنی این مواد از مهمترین ابعاد مورد نظر در بسته بندی این مواد به شمار می آید . در حالیکه ایمنی و کیفیت مواد غذایی اولین و مهمترین مسئله در ذهن دانشمندان صنایع غذایی به شمار می آید اما مسائل دیگری نیز در زمینه تکامل و توسعه هر گونه بسته بندی مواد غذایی قبل از به واقعیت پیوستن یک سیستم بسته بندی خاص ، باید در نظر گرفته شوند.

موارد بسته بندی کننده بیولوژیکی باید معیارهایی را رعایت کنند که این معیار ها در رابطه با مواد بسته بندی کننده متعارف نیز مورد رعایت قرار میگیرند . این معیارها با خواص مانع شونده ( در مقابل آب ، گاز، نور و بو ) و خواص بصری ( شفّافیت ) و خواص قوام ،قالب گیری و ویژگیهای نوشتاری و چاپ و خواص مقاومت در مقابل مواد شیمیایی و دما ، دفع زاید و خواص آنتی استاتیک به همراه کار بری آسان آن برای مصرف کننده ، باید مدنظر قرار داده شوند . مواد بسته بندی بیولوژیک باید در تطابق با قوانین مربوط به بسته بندی و مواد غذایی قرار داشته و فعل و انفعال موجود میان مواد غذایی و مواد بسته بندی نباید کیفیت یا ایمنی مواد غذایی را مورد تهدید قرار دهند. علاوه بر موارد ذکر شده ، ویژگی های درونی این بسته بندی ها بدون توجه به خوراکی بودن یا تجویز پذیر بودن آنها، باید بر محدودیت های کاربرد آنها افزوده شوند .

جایگزین نمودن مواد بسته بندی متعارف با مواد بیولوژیک – یک چالش : 

یکی از چالش های پیش رو در صنعت بسته بندی مواد غذایی در ارائه بسته بندی بیولوژیک ، تطابق دوام این بسته بندی ها  با طول مدت نگهداری محصول  می باشد  . مواد بیولوژیکی باید با حفظ خواص تدافعی مکانیکی خود به صورت با دوام باقی مانده و در طول دوره نگهداری محصول نقش خود را به طور صحیح انجام دهند . به طور ایده آل ، این مواد باید در هنگام دو ریخته شدن از قابلیت تجزیه بیولوژیکی برخوردار باشد . بنابراین شرایط زیست محیطی منجر به تجزیه بیولوژیکی این مواد در طول عمر نگهداری مواد غذایی نباید وجود داشته باشند و این در حالی است که بعد از دور انداخته شدن این مواد ، شرایط برای تجزیه بیولوژیکی آنها باید فراهم آورده شوند .  این وضعیت ، چالش های جالب توجهی را پیش روی طراحی و کاربرد مواد بسته بندی بیولوژیک قرار میدهد زیرا بسیاری از فاکتورهایی که بر تجزیه بیولوژیکی این مواد تاثیر میگذارند به میزان فساد مواد غذایی موجود در درون این بسته بندی ها نیز تاثیر گذار هستند . در رابطه با مورد روکش های خوراکی که به عنوان بسته بندی های موضعی در مقابل گازها و رطوبت مقاومت به عمل می آورند . و در این زمینه مورد نیاز هستند ، اما این مواد نیز باید به عنوان بخشی از ماده غذایی در زمان مصرف قرار داشته باشند .

بسته بندی های  بیولوژیکی نیز همانند بسته بندی های  متعارف نیازمند آن هستن د که برای مصرف کننده اطلاعات اجباری به همراه اطلاعات اختیاری مانند دستورالعمل پخت و غیره را فراهم می آورند . این مسائل و نیازمندیها نیز چالش هایی بیشتری را فرا روی استفاده از مواد بسته بندی بیولوژیکی قرار میدهد . به عنوان مثال فن آوری جدید مستلزم آن  می باشد  تمام اطلاعات لازم بر روی بسته بندی به صورت برچسب درج شده باشد . در این زمینه نیز برچسب ها ، جوهر و حلال های تجزیه پذیر را نیز باید مدنظر قرار داد .

بسته بندی بیولوژیکی — تقاضا برای کیفیت مواد غذایی :

ارائه تعریف از ملزومات بسته بندی در زمینه حفظ کیفیت مواد غذایی به بیان چگونگی تعریف کیفیت مواد غذایی نیز بستگی دارد . عواملی که با ادراک مصرف کننده از کیفیت مواد غذایی در ارتباط می باشند عواملی چون ویژگیهای حسی ، مقدار مواد مغذی ، نگرش های ایمنی ، مسائل اخلاقی ، و کمیت مواد غذایی می باشند . تا آنجا که مواد بسته بندی بیولوژیکی بر این خواص و ویژگی ها تاثیر بگذارند ، آنها بر کیفیت مواد غذایی نیز تاثیر گذار خواهند بود .

از بین رفتن ویژگیهای حسی و ظاهری ، محتوی مواد مغذی و ایمنی در مواد غذایی در اصل به واسطه تغیرات فیزیکی و شیمیایی در ماده غذایی و در طول و دوره نگهداری توسط عوامل میکروبی ، ایجاد گردیده میشود . بسته بندی بیولوژیکی نیز همانند بسته بندی های متعارف ، باید این تغیرات آسیب رسان در مواد غذایی را به حداقل کاهش دهند . تغیرات شیمیایی در مواد غذایی که منجر به از بین رفتن کیفیت این مواد می شوند مواردی همچون واکنشهای قهوه ای کننده ، هیدرولیز لیپیدها و پروتئین ها ، اکسیداسیون لیپید و پروتئین و تغییرات گلیکولیتیک می باشند . مواد بسته بندی بیولوژیک ، برای به کنترل در آوردن این واکنشهای شیمیایی باید از ظرفیت کنترل یک یا چند مورد از موارد بیان شده را دارا باشند .

از بین رفتن کیفیت مواد غذایی به سبب رشد عوامل میکروبی نیز به واسطه توانایی مواد بسته بندی کننده بیولوژیک در کنترل این عوامل و واردی همچون فعالیت آب ، PH و حرکت مواد مغذی تحت تاثیر قرار میگیرد . علاوه بر این ، برای به حداقل رساندن تغییرات تخریب کننده ای که از زیر لایه های درونی و یا از سطح محصول غذایی ریشه میگیرند ، مواد بسته بندی کننده میبایست از ماده غذایی در برابر عوامل تاثیر گذار خارجی نیز محافظت کنند . در اینجا لازم است تا مواد غذایی در مقابل میکروارگانیسم ها از سایر منابع نیز محافظت شوند .

تغییرات فیزیکی همراه با از بین رفتن کیفیت مواد غذایی شامل مواردی همچون نرم شدن ، سفت شدن ، کاهش گنجایش نگهداری آب ،متورم شدن و یا شکسته شدن می باشند . تغییرات حاصله از جذب آب را نیز میتوان با کنترل حرکت رطوبت در درون و یا در بین مواد غذایی ،جلوگیری نمود . از آنجا که تغییرات فیزیکی و شیمیایی مستقل از هم صور ت نمیپذیرد ، کنترل تغییرات شیمیایی و جلوگیری از عوامل میکروبی با استفاده از مواد بسته بندی بیولوژیکی ، موجب حفظ ثبات ویژگی های فیزیکی نیز می شوند .

آخرین پیشرفتها در بسته بندی بیولوژیکی مواد غذایی :

استفاده از مواد بیولوژیک دربسته بندی مواد غذایی ، به فراهم بودن ، کمیت و قیمت و ویژگیهای این مواد بستگی دارد . تا به امروز ، برای تحقیق ، توسعه و راهبری مطالعات در این زمینه ،منابع بسیاری اختصاص یافته اند اما کاربرد مواد بسته بندی کننده بیولوژیکی در صنایع غذایی نسبتا محدود بوده است . ملاحظات فانی بسته بندی به همراه امور بازاریابی در زمان انتخاب نوع یا روش بسته بندی از جمله مسائل و معیارهای بسیار مهم به شمار می آیند. اما در هر حال مطالعات انجام شده در این زمینه محرمانه تلقی شده و اطلاعات مربوط به آنها دردسر همگان قرار ندارند . بسیاری از کاربردهای مواد پوشش دهنده در صنایع غذایی در مدت ۱۰ سال گذشته مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند . بیشتر این مطالعات در محیط هایی آکادمیک انجام شده اند و این واقعیتی است که در حجم عظیم مقالات علمی منتشر شده و بازنگری های انجام شده در رابطه با پوشش ها و روکشهای خوراکی، منعکس می گردد. تولید کنند گان مواد پوشش دهنده و یا تولید کنندگان محصولات غذایی به دلایلی که در اینجا بیان می شوند ، هنوز به لحاظ تجاری این مواد را قابل اهمیت نمیدانند زیرا ۱) مواد پوشش دهنده به خودی خود تنها بخش کوچکی از محصولات غذایی را تشکیل می دهند . ۲) کاربرد و استفاده از پوشش ها و روکشهای خوراکی مستلزم وجود خطوط فرآوری گسترده ای  می باشد  . در تمام کارخانه ها فضای کافی برای توسعه یا انجام هزینه برای تجهیزات پوشش دهنده وجود ندارد . بنابراین در حالیکه بسیاری از کاربردهای پوشش خوراکی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند و از دیدگاه آکادمیک مورد تایید قرار گرفته اند اما بدون شک کاربرد موثر و موفق این شیوه ها دربسته بندی مواد غذایی با محدودیت های بسیار انجام شده است .

کاربردهای بالقوه در مواد غذایی :

در طول یک دهه گذشته تحقیقات و فعالیتهای توسعه ای در زمینه بسته بندی بیولوژیک مواد غذایی شدت یافته اند. اما در هر حال ، کمبود مواد بسته بندی کننده بیولوژیک در بازار مواد غذایی آشکار بوده و به نظر میرسد که مطالعات علمی انجام شده در رابطه با این مواد ،هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند . تولیدکنندگان محصولات مواد غذایی و تولید کنندگان مواد بسته بندی در حال حاضر در حال آزمایش مواد بسته بندی کننده بیولوژیک برروی مواد غذایی می باشند اما به دلیل ماهیت محرمانه اینکار به دست آوردن اطلاعات در این زمینه بسیار دشوار است .

در این بخش مواد بسته بندی کننده بالقوه برای برخی از محصولات غذایی خاص بیان شده اند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که این مواد باید تمام ملزومات و نیازمندی های بسته بندی های متعارف را رعایت کرده باشند. گروه های مختلف مواد غذایی به لحاظ واکنش های تخریب کننده ای که طول مدت نگهداری آنها را محدود می سازند مورد بحث قرار گرفته اند . برخی از این مواد بیان شده، در حال حاضر به طور مستقیم قابل استفاده نبوده و در رابطه با آنها به بهینه سازی های بیشتری نیاز می باشد. اما به هر صورت این نمونه ها شاهد روشنی از کاربرد با همراه بسته بندی بیولوژیک مواد غذایی در آینده را نشان می دهند.

محصولات لبنی :

شیر ، خامه، محصولات تخمیر شده شیر و پنیر های فراوری شده به بسته بندی هایی با قابلیت نفوذ پذیری پایین در برابر اکسیژن نیاز دارند تا از اکسیداسیون و رشد میکروارگانیسم های نا خواسته در این مواد جلوگیری شود . علاوه بر این ، نور نیز موجب بروز اکسیداسیون چربی ها در محصولات لبنی شده و به تغییر رنگ و طعم و از دست رفتن مواد مغذی آنها می انجامد . حتی در صورتی که محصولات به طور متناوب در برابر نور نیز محافظت شده باشند ، ممکن است انجام واکنش های اکسیدی به واسطه نور ، همچنان ادامه پیدا کند . محصولات لبنی در برابر بخار آب ، بوهای مختلف از محیط اطراف و دمای بالا در طول نگهداری و برای گسترش طول مدت نگهداری ، باید مورد مراقبت و محافظت قرار بگیرد .

روش های بسته بندی :

برای محصولات مختلف، فن آوری های مختلف بسته بندی مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین ، پر کردن با مواد سرد در رابطه با محصولات شیر خامه و محصولات تخمیر شده مورد استفاده قرار گر فته و بسته بندی های ضد عفونی شده برای شیر و UHT استفاده شده و برای ماست و کره از پرکردن با مواد داغ استفاده گردیده شده و از بسته بندی MAP برای پودر شیر و پر کردن با مواد داغ برای پنیر مورد استفاده قرار می گیرد. چندین محقق ، بسته بندی پنیر های تازه در اتمسفر تعدیل شده با N2 یا دی اکسید کربن به جای وجود اکسیژن در محیط بسته بندی را توصیه نموده اند. اما در هر حال ، فساد به وجود آمده وسط مخمر ها و به خصوص باکتری ها حتی در صورت کم کردن مقدار اکسیژن و افزایش مقدار دی اکسید کربن نیز وجود خواهد داشت. پنیر های شبه نرم و سفت از میزان تعرق نسبتا بالایی برخوردار بوده و این امر مستلزم استفاده از موادی در بسته بندی آنها می باشد که برای پرهیز از متورم شدن بسته بندی نسبت به دی اکسید کربن ، نفوذ پذیر باشند. در عین حال ، برای پرهیز از فساد به وسیله عوامل قارچی و اکسیداسیون پنیر ، اکسیژن را نیز باید دور نگاه داشت. انواع مختلفی از پنیر ها مثل پنیر سفید ، دارای کشت های قارچی فعالی می باشند. بنابراین مقدار اکسیژن موجود نباید تا اندازه ای پایین باشد که موجب دم و بازدم غیر هوازی شده و به تغییر طعم مواد بیانجامد. در مقابل، این محصولات به اتمسفری با اکسیژن و دی اکسید کربن تعدیل شده به گونه ای نیاز دارند که برای افزایش طول مدت نگهداری محصول سازگاری یافته باشند .

مواد بسته بندی متعارف :

مواد بسته بندی کننده ای که به طور رایج مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از : شیشه، کاغذهای مقوایی PE ، ظرف های پلاستیکی برای شیر، کارتن های مقوایی با روکش PE ، تیوب های پلاستیکی ، مقوا با روکش PE ، بطری های شیشه ای و کاغذ آلومینیوم و …

مواد بالقوه برای بسته بندی بیولوژیکی :

بطری های PHB یا PLA یا کارتن های مقوایی با روکش PLA یا PHB/V را می توان به عنوان مواد بسته بندی کننده برای شیر مورد استفاده قرار داد زیرا این مواد از مقاومت زیادی در مقابل اکسیژن و رطوبت برخوردار می باشند . دور نگاه داشتن نور از بطری ها نیز به وسیله اضافه نمودن برخی از رنگ دانه ها به مخلوط های پولیمر به دست آورده می شود. از آنجا که پنیر ها عمل دو و بازدم را انجام می دهند، برای پرهیز از ایجاد تورم و بادکردگی در محصول، به مواد بسته بندی کننده با نفوذ پذیری نسبتا بالایی در مقابل دی اکسید کربن نیاز می باشد. در مقایسه با مواد بسته بندی کننده متعارفی که مورد استفاده قرار می گیرند، مواد بیولوژیک از نفوذ پذیری نسبتا بیشتری در مقابل دی اکسید کربن برخوردار هستند . بنابراین بسته بندی پنیر در مواد بسته بندی بیولوژیکی یک عمل مقرون به صرفه خواهد بود. کاغذ های مقوایی دارای روکش های بیولوژیکی و مواد تجزیه پذیر برای به دست آوردن خواص مکانیکی و محافظت مناسب برای موادی همچون ماس ، پنیر و پنیر های پرورده، مناسب می باشد. بسته بندی مواد غذایی یک عمل چالش برانگیز به شمار می آید ، زیرا مواد غذایی بسیار متنوع و پیچیده هستند. استفاده از مواد بیولوژیکی برای مواد غذایی چالش های دیگری را نیز در این زمینه به وجود آورده اند زیرا این مواد نیز؛ خود دارای ویژگی ها مختلف و متفاوتی می باشند. تا به امروز ، اطلاعات انتشار یافته از توسعه و تکامل مواد بسته بندی بیولوژیک در کانون توجه مراکز آکادمیک قرار داشته و این مسئله از یافته های فن آوری جدید نشان داده شده در این بررسی آشکار گردیده می شود. بنا به دلایل مختلفی، هنوز در بسته بندی مواد غذایی به طور گسترده از مواد بسته بندی کننده بیولوژیکی استفاده نمی شود و این مسئله به دلیل فقدان آگاهی در رابطه با این مواد و سازگاری آنها با فن آوری های موجود می باشند .

اما در هر حال تولید کنندگان مواد غذایی در همگامی با تولید کنندگان مواد بسته بندی، اکنون در حال آزمایش این مواد برای برخی از محصولات خاص می باشند. فراهم بودن مواد خام اولیه، در تولید مواد بسته بندی کننده بیولوژیکی با هزینه مطلوب و مناسب در اینده ای نزدیک فراهم خواهد آمد و محصولات غذایی که در بسته بندی های بیولوژیک قرار داده می شوند در سال های آینده به بازار های جهانی عرضه خواهند شد .

کاربرد های بالقوه مواد بسته بندی بیولوژیک برای برخی از محصولات غذایی خاص به عنوان نقطه شروع کار تشخیص داده شده اند. گروه های محصولی با قابلیت استفاده از مواد بسته بندی بیولوژیکی شامل محصولاتی چون گوشت و محصولات لبنی ، خوراک های آماده ، اسنک ها ، محصولات خشک شده ، و منجمد شده و میوه ها و سبزی ها می باشند. مواد بیولوژیک در کوتاه مدت مورد مصرف خود را در غذاهایی پیدا می کنند که به نگهداری کوتاه مدت نیاز دارند زیرا این مواد فرصت هایی را برای تولید پوشش هایی با قابلیت های نفوذ پذیری مختلف در مقابل آب ، اکسیژن ، کربن و دی اکسید کربن فراهم می آورند. در این زمینه بررسی و آزمایش طول مدت نگهداری، دوام و میزان پذیرش از سوی مصرف کنند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند. در صورتی که از مواد بسته بندی بیولوژیک برای ایجاد تاثیر مهم بر بخش بسته بندی صنایع غذایی استفاده می شود، در این بین به یک گفتگوی نزدیک میان دانشمندان و تولید کنندگان مواد غذایی نیاز می باشد .

برگرفته از مطالب نوین ماشین

1 پاسخ به انواع بسته بندی مواد غذایی و تعاریف آن

[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *